Condicions generals de contractació

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ASSOCIACIÓ GOBOX i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ASSOCIACIÓ GOBOX es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ASSOCIACIÓ GOBOX es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és oferir i publicitar venda de tot tipus d’articles promocionals.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de ASSOCIACIÓ GOBOX i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ASSOCIACIÓ GOBOX al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic papel@sheedo.es.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i anglès.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA I VIGÈNCIA
En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent ASSOCIACIÓ GOBOX ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ASSOCIACIÓ GOBOX es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES
Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix.

GARANTIES
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. ASSOCIACIÓ GOBOX disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l’establiment d’ASOCIACION GOBOX, al servei de postvenda, per correu electrònic a hola@hemper.es o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic hola@hemper.es.

PREUS
Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

DESPESES D’ENVIAMENT
ASSOCIACIÓ GOBOX realitza enviaments a Espanya cobrant una quantitat de 6 euros en concepte de despeses d’enviament. Aquest cost variarà en les comandes de les Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Les despeses d’enviament a regions fora d’Espanya s’especificaran cas per cas.

Les despeses d’enviament inclouen el transport, assegurança i el despatx de duanes en origen. Per lliuraments en països no pertanyents a la Unió Europea, no s’inclouen les despeses duaners en destí ni altres impostos (aranzels); serà el destinatari qui els haurà d’abonar en efectiu per poder rebre la mercaderia.

El destinatari serà responsable de totes les despeses d’importació i impostos que es generin a la duana de destinació, tant si se li lliura la mercaderia com si no es fa càrrec d’ella.

S’intentarà que l’enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que ASSOCIACIÓ GOBOX no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables ASSOCIACIÓ GOBOX els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

ASSOCIACIÓ GOBOX no serà responsable de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

LLIURAMENT DE LA COMANDA
Un cop enviada la Confirmació d’Enviament, el Producte es lliurarà a l’adreça indicada per l’usuari al realitzar la Comanda en el termini aproximat d’entre un-set (1-7) dies laborables des que els mateixos surtin del magatzem de ASSOCIACIÓ GOBOX.

ASSOCIACIÓ GOBOX no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència de l’usuari o la retenció del Producte en Duanes.

Els terminis de lliurament són aproximats, encara ASSOCIACIÓ GOBOX intenta ajustar-se a ells.

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA
El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit o dèbit VISA, VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ASSOCIACIÓ GOBOX.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de ASSOCIACIÓ GOBOX al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Paypal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal. http://www.paypal.com.

ASSOCIACIÓ GOBOX es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 30 dies, a partir del dia següent a la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per ASSOCIACIÓ GOBOX pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que ASSOCIACIÓ GOBOX actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, ASSOCIACIÓ GOBOX en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. ASSOCIACIÓ GOBOX podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per ASSOCIACIÓ GOBOX dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En el cas que ASSOCIACIÓ GOBOX no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS
El comprador disposa d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 660 922 678, dirigint-se al correu electrònic papel@sheedo.es, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C / DUC D’ALBA 15, 1r, 28012 ,, MADRID, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

– La devolució

ASSOCIACIÓ GOBOX s’encarregarà de recollir el producte.

ASSOCIACIÓ GOBOX es farà càrrec dels costos de la devolució.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, chequearemos seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

– Reemborsament del pagament

En cas de retard injustificat per part de ASSOCIACIÓ GOBOX, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que passi d’aquesta quantitat.

– Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant ASSOCIACIÓ GOBOX del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

ASSOCIACIÓ GOBOX es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment d’ASOCIACION GOBOX està situat al c / DUC D’ALBA 15, 1r, 28012 ,, MADRID o mitjançant el correu electrònic papel@sheedo.es.

JURISDICCIÓ

Així mateix, ASSOCIACIÓ GOBOX es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ASSOCIACIÓ GOBOX té el seu domicili a MADRID, Espanya.