POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
SHEEDO PAPER S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals en el nostre ordenament jurídic.

Responsable del tractament de les seves dades personals
Les dades de caràcter personal subministrades per l’Usuari en els formularis que empleni, seran tractades i incorporades per SHEEDO PAPER, S.L. a fitxers de la seva titularitat sobre els quals s’adoptaran totes les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat i adequat compliment de la normativa sobre protecció de dades.

Per tant, el responsable del tractament de les seves dades serà SHEEDO PAPER, S.L.

Finalitat a què es destinen les seves dades personals
Les dades demanades seran destinats als fins següents:

Facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les parts.
El manteniment de la relació que derivi dels formularis que subscrigui.
L’atenció de la sol·licitud o consulta realitzada.
Fins comercials i estudis de màrqueting.
Base legal per al tractament de les seves dades personals
La base legal del tractament de les seves dades per a les finalitats previstes en el punt 3.2. està constituïda pel consentiment expressament prestat en l’emplenament del formulari corresponent.

Termini de conservació de les seves dades personals
Les seves dades seran conservades durant tot el temps que es mantingui vigent la relació entre les parts i, en tot cas, durant el temps legalment exigit per al compliment d’obligacions administratives, tributàries o de qualsevol altre tipus.

Cessió o comunicació de les seves dades personals
SHEEDO PAPER, S.L. no comunicarà ni cedirà les dades personals a tercers, tractant-los amb la confidencialitat adequada, excepte autorització prèvia i expressa per a això. Tot això sense perjudici que SHEEDO PAPER, S.L. podrà realitzar cessions o comunicacions de les seves dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.

Transferència internacional de dades
SHEEDO PAPER, S.L. no realitza transferència internacional de dades, estant situat el seu servidor a Espanya.

Mesures de seguretat implantades
SHEEDO PAPER, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix normativa aplicable.

En aquest sentit, SHEEDO PAPER, S.L. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

SHEEDO PAPER, S.L. entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Drets dels titulars de les dades personals
L’Usuari podrà exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació de tractament, oposició al tractament i portabilitat de les dades personals, segons la forma legalment establerta, acreditant degudament la seva identitat mitjançant comunicació adreçada a SHEEDO PAPER, S.L. amb la referència en els formularis de contacte que trobarà a https://sheedo.es/contacto, especificant:

Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt s’haurà d’enviar a la següent adreça de correu electrònic: papel@sheedo.es